Obsah

Evidencia obyvateľstva- Lakosságnyilvántartás-Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu-Írásbeli kérvény állandó tartózkodási hely megszűnésére Stiahnuté: 49x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Potvrdenie o pobyte-Lakhelyigazolás Stiahnuté: 52x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Prihlasovací lístok na prechodný pobyt-Lakhelybejelentő lap átmeneti lakhelyre Stiahnuté: 47x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Prihlasovací lístok na trvalý pobyt-Lakhelybejelentő lap állandó lakhelyre Stiahnuté: 60x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Súhlas s prihlásením občana na pobyt-Hozzájárulás a polgár lakhelyre történő bejelentkezéséhez Stiahnuté: 55x | 27.05.2021

Evidencia sťažností - Panasznyilvántartó Stiahnuté: 56x | 27.05.2021

Evidencia sťažností - Podávanie sťažností - Panasziroda Stiahnuté: 59x | 27.05.2021

Evidencia sťažností - Postúpenie sťažností - Továbbküldés Stiahnuté: 56x | 27.05.2021

Nahlásenie straty a nájdenia zvieraťa Állat eltűnésének és megtalálásának bejelentése Stiahnuté: 90x | 27.05.2021

Priznanie za psa - Ebadó bevallás Stiahnuté: 56x | 27.05.2021

Rozhodnutie - Határozat - Daň z nehnuteľností - Ingatlanadó Stiahnuté: 56x | 27.05.2021

Rozhodnutie - Határozat - Miestny poplatok za komunálny odpad - Helyi települési hulladék illeték Stiahnuté: 50x | 27.05.2021

Stavebný úrad- Žiadosť o stavebné povolenie-Kérvény építési engedély kiadására Stiahnuté: 59x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia-Javaslat használatbavételi engedély kiadására Stiahnuté: 51x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby-Javaslat az építmény elhelyezési engedélyről szóló határozat kiadására Stiahnuté: 47x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Ohlásenie drobnej stavby-Kisméretű építmény bejelentése Stiahnuté: 56x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Ohlásenie odstránenia drobnej stavby-Kisméretű építmény eltávolításánaki bejelentése Stiahnuté: 48x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Ohlásenie stavebných úprav-Építési változtatások bejelentése Stiahnuté: 45x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením-Kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására Stiahnuté: 50x | 27.05.2021

Výrub dreviny-Fa kivágása-Oznámenie o výrube dreviny-Értesítés fafélék kivágásáról Stiahnuté: 44x | 27.05.2021

Stránka

  • 1