Obsah

Evidencia obyvateľstva- Lakosságnyilvántartás-Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu-Írásbeli kérvény állandó tartózkodási hely megszűnésére Stiahnuté: 87x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Potvrdenie o pobyte-Lakhelyigazolás Stiahnuté: 87x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Prihlasovací lístok na prechodný pobyt-Lakhelybejelentő lap átmeneti lakhelyre Stiahnuté: 77x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Prihlasovací lístok na trvalý pobyt-Lakhelybejelentő lap állandó lakhelyre Stiahnuté: 95x | 27.05.2021

Evidencia obyvateľstva-Súhlas s prihlásením občana na pobyt-Hozzájárulás a polgár lakhelyre történő bejelentkezéséhez Stiahnuté: 97x | 27.05.2021

Evidencia sťažností - Panasznyilvántartó Stiahnuté: 99x | 27.05.2021

Evidencia sťažností - Podávanie sťažností - Panasziroda Stiahnuté: 99x | 27.05.2021

Evidencia sťažností - Postúpenie sťažností - Továbbküldés Stiahnuté: 93x | 27.05.2021

Nahlásenie straty a nájdenia zvieraťa Állat eltűnésének és megtalálásának bejelentése Stiahnuté: 127x | 27.05.2021

Priznanie za psa - Ebadó bevallás Stiahnuté: 86x | 27.05.2021

Rozhodnutie - Határozat - Daň z nehnuteľností - Ingatlanadó Stiahnuté: 96x | 27.05.2021

Rozhodnutie - Határozat - Miestny poplatok za komunálny odpad - Helyi települési hulladék illeték Stiahnuté: 94x | 27.05.2021

Stavebný úrad- Žiadosť o stavebné povolenie-Kérvény építési engedély kiadására Stiahnuté: 112x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia-Javaslat használatbavételi engedély kiadására Stiahnuté: 100x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby-Javaslat az építmény elhelyezési engedélyről szóló határozat kiadására Stiahnuté: 86x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Ohlásenie drobnej stavby-Kisméretű építmény bejelentése Stiahnuté: 102x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Ohlásenie odstránenia drobnej stavby-Kisméretű építmény eltávolításánaki bejelentése Stiahnuté: 89x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Ohlásenie stavebných úprav-Építési változtatások bejelentése Stiahnuté: 88x | 27.05.2021

Stavebný úrad-Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením-Kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására Stiahnuté: 92x | 27.05.2021

Výrub dreviny-Fa kivágása-Oznámenie o výrube dreviny-Értesítés fafélék kivágásáról Stiahnuté: 95x | 27.05.2021

Stránka

  • 1