Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlky č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 24x

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vlky č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 24x

2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlky č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 79x

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vlky č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 68x

2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlky č. 5/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v materskej škole Stiahnuté: 109x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlky č. 4/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 120x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlky č. 3/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Vlky č. 1 Stiahnuté: 184x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o ochrannom pásme cintorína v obci Vlky Stiahnuté: 116x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vlky Stiahnuté: 138x

2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 207x

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 Stiahnuté: 181x

2019

VZN obce Vlky č. 1/2019 Stiahnuté: 335x

2018

VZN č. 1/2018 Stiahnuté: 410x

2017

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 439x

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 467x

Stránka

  • 1